Buckaroo Banzai and I

Army buddy Zoom-Zoom Mat’s’da ( pronounced mazda he swore ), he was aka “Buckaroo Banzai”, and me, “Doogie Howser, O/C”, … More